Deklaracja zgodnosci


Dom Pomocy Społecznej w Gródku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Gródku.

Data publikacji strony internetowej: 2007-01-22. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
 • Kontrast kolorów pomiędzy obiektami graficznymi a kolorami przylegającymi nie jest w stosunku minimum 3:1,
 • Nie zawarto poprawnego tytułu opisowego strony internetowej,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-03. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Szlachcic, dpsgrudek@pocztaplus.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 6770029 wew. 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek DPS posiada cztery wejścia. Wejście główne od ulicy – schody z barierką, trzy wejścia od podwórka. Jedno z wejść od podwórka posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Brak kontroli wejść w postaci kart, ochrony. Na zewnątrz przy furtce znajduje się domofon.
 2. Budynek posiada parter i piętro, na które można dostać się przy pomocy windy. W budynku nie ma barier poziomych, ani pionowych. Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się wózkami inwalidzkimi. Schody posiadają spoczniki.
 3. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Wstęp z psem asystującym jest dozwolony.
 6. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po uprzednim poinformowaniu o takiej potrzebie w terminie co najmniej trzech dni roboczych wcześniej.
 7. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑03‑2022 13:43:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie